SOPIMUS DIABETESVALMENNUKSESTA ETÄPALVELUNA

SOPIMUSEHDOT

Diafree Oy 
(Y-tunnus: 2778918-7)

Karpalokatu 13 A 1 
15300 LAHTI 

Puhelin: 0400323170 
Sähköposti: [email protected]

Sopimusehdoista ja palvelun toteutumisesta saa kysyä lisätietoja [email protected] 

Yleiset sopimusehdot tiivistettynä 

 • palvelu toteutetaan etäviestimiä käyttäen (sähköposti, video, puhelin, tekstiviesti yms) 
 • palvelussa yhdistetään elintapavalmennus terveydenhuollon palveluihin, joten asiakas antaa luvan terveystietojensa käsittelyyn 
 • palvelu koostuu sekä valmentajan että lääkärin ja tarvittaessa muiden erikoisalojen osaajien konsultaatioista 
 • kaikki asiakas- ja potilastiedot käsitellään suojatussa ympäristössä Tietosuoja-asetuksen sääntöjä noudattaen 
 • asiakkaalla on 14 päivän peruutusoikeus ostosuorituksen hetkestä
 • sopimus on toistaiseksi voimassaoleva ja laskutus tapahtuu kuukausikohtaisesti 
 • asiakkaan on annettava riittävän kattavat esitiedot omasta terveydentilasta, jotta palveluntarjoaja pystyisi turvallisesti ja tehokkaasti toteuttamaan palvelua
 • palvelun hinta on 29 eur/kk
 •  asiakkaan on ilmoitettava oma hoitopaikka, johon palveluntarjoaja voi tarvittaessa asiakkaan ohjata

Sopimusehdotus yksityiskohtaisesti 

Palvelun kuvaus ja kohderyhmä 

Palvelu tuotetaan etäpalveluna etäviestimiä käyttäen. 

Palvelu on yhdistelmä lääkärin, sairaanhoitajan, ravintovalmentajan ja liikuntavalmentajan konsultaatioita, ja palvelun tavoitteena on löytää asiakkaalla diagnosoidun tyypin 2 diabeteksen hoidossa tai ennaltaehkäisyssä toimiva ja vaikuttava lääkehoidon, ravitsemuksen ja liikunnan yhdistelmä, joka tukee asiakkaan pitkäaikaista hyvinvointia ja terveitä elämäntapoja. 

 Palvelu on tarkoitettu Asiakkaille, joilla on diagnosoitu tyypin 2 diabetes tai joilla on korkea riski sairastua tyypin 2 diabetekseen (metabolinen oireyhtymä IGT). Lääkäri arvioi tässä sopimuksessa jäljempänä esitettävin kriteerein Asiakkaan soveltuvuuden valmennusohjelmaan. 

Palvelu koostuu lääkärin ja sairaanhoitajan konsultoinneista sekä ravinto- ja liikuntavalmennuksesta. Lääkäri määrää Asiakkaalle esitietojen, haastattelun sekä verikokeiden ja mahdollisten muiden tutkimusten perusteella tarpeelliseksi katsomansa lääkityksen. Asiakkaan hoitoa täydennetään ravintoneuvonnalla, jossa Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen ruokavalio. Lisäksi valmennukseen sisältyy liikuntaneuvontaa, ja Asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen kunto-ohjelma. 

Valmennuksen aikana Asiakas suorittaa omavalvontaa ja tallentaa mittaustulokset saamiensa ohjeiden mukaisesti Palveluntarjoajan verkkopalveluun, josta lääkäri ja sairaanhoitaja näkevät tallennut tiedot ja arvioivat Asiakkaan tilaa säännöllisesti. Omavalvonnan mittaustuloksia käytetään lääkityksen, ravinto-ohjelman sekä kunto-ohjelman suunnittelemisessa ja tarvittaessa muokkaamisessa. Lisäksi Asiakkaalla on mahdollisuus keskustella lääkärin, sairaanhoitaja ja valmentajien kanssa chat-palvelussa. 

Valmennus koostuu lääkärin, sairaanhoitajan, ravintovalmentajan ja liikuntavalmentajan etätapaamisista. Valmennus sisältää kirjalliset ravitsemus- ja liikuntaohjeet ja lääkemääräykset. 

Verikokeet terveystilan arvioimiseksi ovat vahvasti suositeltavia tai joissain tapauksissa lääkärin määräämänä ehto palvelun toteuttamiselle. 

Palvelun hinta ja laskutus 

Valmennuksen hinta on 29,00 euroa (ALV 0 %) kutakin 28 päivän mittaista valmennusjaksoa kohden. 

 Laskutus on kuukausikohtainen ja sopimus on toistaiseksi voimassaoleva, 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Etäyhteyden rajoitukset ja valmennuksen tulokset 

Asiakas ymmärtää, että etäviestimieen välityksellä tapahtuva valmennus ei ole kaikilta osin rinnastettavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin. Lääkäri ei voi tukia Asiakasta esimerkiksi käsin tunnustelemalla tai apuvälineitä käyttäen. Myös näkyvien oireiden havainnointi videoyhteyden välityksellä on rajoittunutta. Asiakas ymmärtää, että tästä syystä johtuen Palveluntarjoaja voi joutua ohjaamaan hänet tarvittaessa lääkärin vastaanotolle diagnoosin saamiseksi tai diagnoosin varmistamiseksi. 

Lisäksi Asiakas ymmärtää, että valmennuksen vaikutukset kussakin valmennettavassa ilmenee yksilöllisesti. Asiakkaan tyypin 2 diabeteksen kehittymiseen ja yleisvointiin vaikuttavat lukuisat eri tekijät, muun muassa ympäristöstä ja perimästä johtuvat seikat. Vaikka Palveluntarjoajan tuottama palvelu tarjoaa käypää hoitoa tyypin 2 diabetekseen tai metaboliseen oireyhtymään sekä asianmukaisen lääkityksen, ravinto- ja liikuntaohjelman, niiden yksilöllisiä vaikutuksia ei voida etukäteen varmuudella ennustaa eikä Asiakkaan voinnin paranemista valmennuksen aikana tai välittömästi sen jälkeen voida taata. Asiakas ymmärtää, että siitä huolimatta, että lääkitys, ravinto- ja liikuntaohjelma olisivat sinänsä käyvän hoidon ja suositusten mukaisia, hänen vointinsa, tai valmennuksen aikana seurattavat arvot, eivät välttämättä parane tai saattavat jopa huonontua. Asiakkaalla ei ole tällaisessa tapauksessa oikeutta saada valmennusmaksuaan takaisin taikka muutakaan korvausta, ellei kyseessä ole Palveluntarjoajan selkeä virhe. 

Sopimuksen syntyminen ja kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus 

Valmennuspalvelua koskeva sopimus syntyy sähköisiä välineitä käyttämällä, joten kyseessä on kuluttajansuojalaissa tarkoitettu etämyynti. Kuluttajansuojalain etämyyntiä koskevien säännösten mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä oheisella peruuttamislomakkeella elinkeinonharjoittajalle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua palvelusopimuksen tekemisestä (tässä tapauksessa, kun sopimus on kohtien 1 – 5 mukaisten vaiheiden jälkeen syntynyt). Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että ilmoitus peruuttamisoikeuden käytöstä on lähetetty ennen peruuttamisajan päättymistä. 

Asiakkaan hyväksyminen valmennukseen ja poissulkukriteerit 

Palveluntarjoaja arvioi Asiakkaan antamien esitietojen perusteella, voidaanko asiakas ottaa valmennuspalvelun asiakkaaksi. 
Mikäli Palveluntarjoaja katsoo, ettei Asiakasta voida ottaa valmennukseen, Palveluntarjoajan on ilmoitettava siitä Asiakkaalle viipymättä puhelimitse tai Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja palauttaa Asiakkaalle asiakkaan maksaman 1. maksuerän seitsemän (7) arkipäivän kuluessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille. 
Mikäli asiakas hyväksytään valmennukseen, siitä ilmoitetaan Asiakkaalle viipymättä. Ilmoitus hyväksymisestä toimitetaan puhelimitse tai Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
Asiakasta ei hyväksytä valmennukseen, mikäli: 

 • Asiakas on alle 18-vuotias. 
 • Asiakas ei ole täysivaltainen tai hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu siten, ettei hän voi itsenäisesti tehdä taloudellisia tai hänen henkilöään koskevia päätöksiä. 
 • Mikäli Asiakas on täysivaltainen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu, mutta Asiakkaalle on määrätty edunvalvoja, tulee edunvalvojan hyväksyä tämän sopimuksen ehdot ja allekirjoittaa tämä sopimus yhdessä Asiakkaan kanssa. Tällöin sekä Asiakas että edunvalvoja vakuuttavat, että Asiakkaalla on tarvittaessa käytettävissään omaishoitaja tai muu vastaava avustaja omavalvonnan suorittamista varten sekä tämän sopimuksen muiden velvoitteiden täyttämiseksi (kuten oireista ilmoittaminen, lääkärin vastaanotolle saattaminen ym.). 
 • Mikäli Asiakas on täysivaltainen eikä Asiakkaalle ole määrätty edunvalvojaa, mutta Asiakas tarvitse liikuntakyvyn rajoittuneisuuden vuoksi avustajaa, tulee tällaisen Asiakkaan vakuuttaa, että hänellä on tarvittaessa käytettävissään omaishoitaja tai muu vastaava avustaja omavalvonnan suorittamista varten sekä tämän sopimuksen muiden velvoitteiden täyttämiseksi (kuten oireista ilmoittaminen, lääkärin vastaanotolle saattaminen ym.). 
 • Asiakkaalla on sellainen perussairaus tai krooninen sairaus, joka estää valmennukseen osallistumisen. Lääkäri arvioi kunkin asiakkaan kohdalla erikseen soveltuvuuden valmennukseen.
 • Asiakas ei anna kaikkia tarpeellisia ja ajantasaisia tietoja terveydentilastaan tai sairauksistaan, Asiakas ei täytä esitietolomaketta tai hänen havaitaan antaneen virheellisiä tai puutteellisia tietoja, Asiakas ei sitoudu valmennuksen edellyttämiin tutkimuksiin ja kokeisiin, Asiakas ei sitoudu valmennuksen ehtona olevan omaseurannan toteuttamiseen tai Palveluntarjoaja muusta syystä epäilee Asiakkaan kykyä sitoutua valmennussuhteen edellyttämiin velvoitteisiin. 
 • Asiakas on raskaana. 
 • Asiakkaalla on nuoruusiän diabetes. 
 • Asiakkaalla epäillään olevan jokin diagnosoimaton sairaus tai Asiakkaan voinnissa on ollut poikkeamia tai Asiakkaalla on ollut poikkeuksellisia, diagnosoimattomia oireita. 
 • Asiakas ei ole maksanut 1. maksuerää. 

Potilasturvallisuus

Asiakas ymmärtää, että valmennuksen onnistumisen ja potilasturvallisuuden kannalta on välttämätöntä ja tärkeää, että Asiakas noudattaa tämän sopimuksen mukaisia ehtoja ja lääkärin sekä valmentajien ohjeita koko valmennuksen ajan.

Asiakkaan velvollisuus terveystietojen luovuttamiseen ja etätietolomakkeen täyttäminen 

Asiakas ymmärtää, että valmennuksen onnistumisen ja potilasturvallisuuden kannalta on välttämätöntä ja tärkeää, että Asiakas antaa palveluntarjoajalle kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastaan ja käyttämästään lääkityksestä, myös mahdollisista luontaistuotteista ja lisäravinteista. 
 Asiakas on velvollinen huolellisesti ja totuudenmukaisesti täyttämään esitietolomakkeen ja palauttamaan sen Palveluntarjoajalle. 

Asiakkaan itsenäisesti tekemä seuranta (omavalvonta) 

Asiakas on velvollinen lääkärin, sairaanhoitajan sekä liikunta- ja ravitsemusvalmentajien erikseen antamisen ohjeiden mukaisesti seuraamaan verenpainettaan, sokeriarvojaan, aktiivisuuttaan ja ruokailujaan. Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Asiakkaalle tarkemmat ohjeet omavalvonnan suorittamiseksi. 

Asiakkaan velvollisuus ilmoittaa hoitopaikka 

Kun valmennus alkaa, Asiakas sitoutuu siihen, että hänellä on sellainen vakituinen hoitopaikka, johon hän pääsee tarvittaessa nopeasti hoitoon. 
Hoitopaikka ilmoitetaan esitietolomakkeessa. 
Mikäli lääkäri tai sairaanhoitaja havaitsee, että Asiakkaan on tarpeen käydä henkilökohtaisesti lääkärin vastaanotolla, Asiakas ohjataan ilmoittamaansa hoitopaikkaan. Asiakas sitoutuu kehotuksen saatuaan käymään tarvittavissa tarkastuksissa tai tutkimuksissa. 

Asiakkaan velvollisuus ilmoittaa terveydentilansa muutoksista

Mikäli Asiakas havaitsee tai epäilee oman terveydentilansa heikentyneen, tai jos hän havaitsee seikan, josta voi seurata hänen terveydentilansa heikkeneminen, Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä Palveluntarjoajalle. 
Asiakkaan tulee ilmoittaa Palvelun tarjoajalle esimerkiksi seuraavista seikoista (luettelo ei ole tyhjentävä): 

 • kaikista infektiosairauksista, kuten ylähengitystieninfektioista, ihoinfektioista, ruuansulatuskanavan infektioista ja muista vastaavista; 
 • heikotuksesta, huimauksesta; 
 • merkittävästä fyysisen suorituskyvyn laskusta; 
 • hengenahdistuksesta tai muista hengitysvaikeuksista; 
 • kaikista allergisista reaktioista (jos ruokavaliota tai lääkitystä muokattu); 
 • merkittävistä muutoksista muun muassa verenpaineissa, verensokereissa tai painossa; 
 • rytmihäiriöistä, rintakivusta taikka muista sellaisista uusista kiputiloista, joita Asiakkaalla ei ole aiemmin ilmennyt tai jotka ovat valmennuksen aloittamisen jälkeen pahentuneet.

Palveluntarjoajan on tällaisessa tilanteessa ilman aiheetonta viivytystä järjestettävä Asiakkaaseen joko etä- tai puhelinyhteys, jossa Asiakas voi konsultoida joko lääkäriä tai sairaanhoitajaa. Tarvittaessa Asiakas ohjataan ilmoittamaansa hoitopaikkaan lisätutkimuksiin. 

Palveluun liittyvien materiaalien ja tietojen toimittaminen 

Palveluun ja hoitoon liittyvät materiaalit toimitetaan Asiakkaalle sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 

Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti ilman irtisanomisaikaa, jos 

 • Asiakas on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja terveydentilastaan; 
 • Asiakas ei noudata lääkärin, sairaanhoitajan, ravinto- tai liikuntavalmentajan ohjeita; 
 • Asiakas käyttää päihteitä yli suosituksien tai muutoin käyttäytyy tavalla, joka on omiaan heikentämään hänen terveytensä; 
 • Asiakkaan terveydentilassa tapahtuu valmennuksen aikana sellaisia muutoksia, että valmennuksen jatkaminen vaarantaisi Asiakkaan terveydentilan, tai lääkäri terveydentilassa tapahtuneen muutoksen johdosta arvioi, ettei Asiakkaan hoitaminen valmennusohjelman mukaisesti ole enää käyvän hoidon mukaista tai muutoin tarkoituksenmukaista, tai että riittävää potilasturvallisuutta ei voida kyseisen Asiakkaan kohdalla enää turvata; 
 • Asiakas laiminlyö maksusuorituksensa eikä maksa maksamattomaa laskua maksukehotuksesta huolimatta; tai 
 • Asiakas jollakin muulla tavalla olennaisesti rikkoo tätä sopimusta. 

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämän sopimus ja päättää valmennus noudattaen 28 päivän irtisanomisaikaa.

Mikäli Asiakas irtisanoo tai Palveluntarjoaja purkaa sopimuksen tämän sopimuskohdan mukaisesti, Asiakas on velvollinen maksamaan ne maksut, jotka ovat erääntyneet ennen sopimuksen irtisanomista tai purkamista. 

Vastuunrajoitus

 Palveluntarjoaja tai sen palveluksessa oleva ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneista henkilö- tai esinevahingoista, mikäli Asiakas on: 

 • laiminlyönyt hänelle määrättyjen lääkkeiden lääkemääräysten mukaisen käytön esimerkiksi laiminlyömällä lääkkeiden ottamisen tai ottamalla lääkemääräyksen vastaisia annostuksia; 
 • laiminlyönyt antaa palveluntarjoajalle kaikki tarpeelliset tiedot terveydentilastaan ja lääkityksistään tai antanut vääriä tai virheellisiä tietoja; 
 • laiminlyönyt omavalvonnasta annettujen ohjeiden noudattamisen; 
 • jättänyt ilmoittamatta terveydentilansa heikkenemisestä tämän sopimuksen mukaisesti; 
 • laiminlyönyt hoitoon hakeutumisen kehotuksen saatuaan;
 • käyttänyt päihteitä tai liikaa alkoholia; 
 • jättänyt noudattamatta lääkärin, sairaanhoitajan, liikunta- tai ravintovalmentajan ohjeita; tai 
 • jollakin muulla olennaisella tavalla rikkonut tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ja laiminlyönnillään tai rikkomuksellaan myötävaikuttanut vahinkoon tai jos Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. 
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.